การปกครองท้องถิ่นที่ เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน

เมนูย่อย

การปกครองท้องถิ่นที่ เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน

ชื่อเรื่อง การปกครองท้องถิ่นที่ เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

          ภายหลังจากการกระจายอำนาจ (decentralization) และการปฏิรูปสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นไทย การปฏิรูปดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันทางการเมืองในท้องถิ่นได้ทาหน้าที่หลักในการพัฒนาและจัดทำบริการสาธารณะที่ตรงตามความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างให้เกิดการปกครองท้องถิ่นของประชาชน (Local – self government) ตามวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy)

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง