หลักสูตร

หลักสูตรประกาศฯชั้นสูง


ปัจจุบันสถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อระบบเศรษฐกิจต่างๆ ของโลกเชื่อมโยงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่นๆ แล้วยังส่งผลไปถึงระบบการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

         ดังนั้นหน่วยราชการและองค์กรภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มีการ ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องและสามารถรองรับต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีหากการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ในประเทศไม่สอดคล้องรองรับกันอย่างลงตัวระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนก็ อาจจะส่งผลเสียต่อประเทศมากยิ่งขึ้น

         ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา อันมีภารกิจรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิด ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้าน การเมืองและการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิง เศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงได้มีการจัดหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะ ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบาย รวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสารธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17

 

 

Share :