หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

หัวเรื่อง : การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
               การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสบรรยายในหลักสูตรธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้า และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งบุคลากรในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนจนทำให้ผู้เขียนคิดว่า ควรรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลเท่าที่พอรวบรวมได้เพื่อประกอบการบรรยายในโอกาสต่อไป ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลส่วนที่ 2 ถอดบทเรียนธรรมาภิบาลในต่างประเทศ ส่วนที่ 3 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐไทย ส่วนที่ 4 กรณีศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารภาครัฐไทย และบทส่งท้าย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ปธาน สุวรรณมงคล.
การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
122 หน้า. 1. I. ชื่อเรื่อง.
รหัสสิ่งพิมพ์ของสถาบันพระปกเกล้า ขลธ.58-05-2,000.0
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-449-798-7

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8171

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง