งานวิจัย

เมนูย่อย

การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษา

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวกรภัค จ๋ายประยูร
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอำนาจภาคประชาชนด้านความเป็นประชาธิปไตย

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง