งานวิจัย

เมนูย่อย

การตัดสินใจใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

การตัดสินใจใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวสุดารัตน์ นันทวงศ์
ปีงบประมาณ - 2551
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การตัดสินใจใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง