หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง : การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
               เป็นเวลามากกว่าทศวรรษที่ประเทศไทยขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นมีพัฒนาการในหลายด้าน ทั้งในเชิงโครงสร้างการปกครอง การเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นการกระจายอำนาจหน้าที่ งบประมาณ และบุคลากรสู่ท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังคงมีปัญหาหลายประการ อาทิ กระบวนการกระจายอำนาจทั้งในเรื่องอำนาจหน้าที่และงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ปัญหาในเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งกระทบต่อความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนถิ่นในการทุจริต เป็นต้น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
โกวิทย์ พวงงาม.
การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. -- กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2559.
188 หน้า. -- (การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย).
1. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ--การจัดการ. 2. การปกครองท้องถิ่น
--การบริหาร. I. ชื่อเรื่อง.
364.1323
ISBN 978-974-449-912-7

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง