หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ

หัวเรื่อง : การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ

ชื่อเรื่อง - การจัดการความขัดแย้งและการ “ขอโทษ”
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
จำนวนหน้า - 180 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการ “ขอโทษ” ประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 3 ส่วนดังต่อไปนี้
1.ความรู้พื้นฐานความเข้าใจใจความขัดแย้ง โดยเริ่มจากการเตรียมตัวแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสม
2.การสร้างกรอบเจรจาไกล่เกลี่ย กระบวนการที่ร่วมกันพัฒนาข้อตกลงที่มีโอกาสเป็นไปได้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางและกฎกติกาในกิจกรรมร่วมกันในอนาคต
3.มิติของความเป็นมนุษย์ในเรื่องความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยยึดผลประโยชน์ (Interest-based)พื้นฐานที่สำคัญ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง