หลักสูตร

หลักสูตรวุฒิบัตร


        การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนสิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาของประเทศโดยรวมให้บรรลุผล ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนล้วนดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี


         คณะกรรมการจึงเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ภายใต้การแข่งขันและโลกของการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับการยอมรับว่าจะเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการบริหารองค์กรภาครัฐให้ปรับตัวสู่การแข่งขัน ทั้งนี้ มิใช่เพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น แต่เพื่อสิ่งสำคัญที่สุด คือความเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ


         หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ โดยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

        รูปแบบและการศึกษาอบรม - การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การศึกษาอบรมในต่างจังหวัด เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
ช่วงที่ 2 การศึกษาอบรมในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 6 วัน (สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)

หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่นที่ 18

รุ่นที่ 19

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ โทรศัพท์ 02 141 9624
นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ 02 141 9614
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ 02 141 9621

 

Share :