หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต

หัวเรื่อง : กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต
โดย จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
          หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การปรับตัวด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (retrenchment strategies for Thai local governments) โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจเทศบาลจำนวน 972 แห่งในช่วงที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 – 2553 และใช้ข้อมูลจากกรณีตัวอย่างในเชิงลึกของเทศบาลจำนวน 1 แห่ง ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลส่วนใหญ่ยังมิได้เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบมากนัก และนิยมใช้กลยุทธ์การปรับตัวเฉพาะหน้าโดยการลดรายจ่ายในระยะสั้นๆ มากกว่าวิธีการเพิ่มรายได้หรือการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการในเชิงสถาบันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมทางการเงินการคลังในระยะยาว

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
วีระศักดิ์ เครือเทพ.
กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้ภาวะวิกฤต.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
156 หน้า. 1. การปกครองท้องถิ่น--การเงิน. I. ชื่อเรื่อง.320.972
ISBN = 978-974-449-683-6

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง