หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

กระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณฯ : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


กระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณฯ : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

หัวเรื่อง : กระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณฯ : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
             สถานการณ์การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยมีความตื่นตัวในการแสดงออกทางการเมือง และมีทัศนคติที่สนับสนุนต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม ความตื่นตัวและสนใจทางการเมืองของประชาชน ไม่ได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศในทันที ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นและยังคงดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ การพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาวจำเป็นต้องมีสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีมากและซับซ้อนยิง่ขึ้นอีกในอนาคต การพัฒนาสถาบันการเมืองจึงมีความสำคัญ และต้องการองคค์วามรู้ที่เพียงพอ ทันสมัย และสามารถนำไปใช้พิจารณาประกอบการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาบทเรียนการพัฒนาสถาบันการเมืองของประเทศไทยและประสบการณ์ในตา่งประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศไทย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.
การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนคร
ขอนแก่น. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
164 หน้า.
1. งบประมาณ. I. ชื่อเรื่อง.
352.49593
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-449-920-2

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง