หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ

หัวเรื่อง : กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ

ชื่อเรื่อง กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ” (ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง)
โดย ชมพูนุช ตั้งถาวร
จำนวนหน้า 343 หน้า

                รายงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็นสองตอน โดยตอนแรกจะศึกษากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ โดยกล่าวถึงกระบวนการนิติบัญญัติ (การออกกฎหมายธรรมดา) ด้วยเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการออกกฎหมายธรรมดาว่ามีความแตกต่างกัน และในตอนที่สองจะเป็นการศึกษาเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ว่าศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศมีอำนาจตรวจสอบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และนำบทเรียนที่ได้จากต่างประเทศมาตั้งเป็นข้อสังเกตอันนำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง