งานวิจัย

เมนูย่อย

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงใหม่

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง