งานวิจัย

เมนูย่อย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวพิชชา บัวแย้ม
ปีงบประมาณ - 2547
ชื่อวิทยานิพนธ์ - กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ชุมชนด้านกายภาพโดยใช้เทคนิคการประเมินชุมชนอย่างรวดเร็วในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยมือ

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง