หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ

หัวเรื่อง : กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ

ชื่อเรื่อง - กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ
ผู้แต่ง - ณรงค์เดช สรุโฆษิต
จำนวนหน้า - 175 หน้า
จัดพิมพ์โดย - บริษัท จรัลสนิทวงค์การพิมพ์ จำกัด
ราคา - 236 บาท
       ความเป็นมาและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ รูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้างและผลที่ได้รับจากการรับฟัง การปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายการตรากฎหมาย ประเภทของประชาพิจารณ์มีกี่รูปแบบแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร และสาระสำคัญของร่างพระบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง