หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หัวเรื่อง : กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ชื่อเรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
             เมื่อถามว่ากฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติใดบ้างที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเจตนารมณ์ และสาระแห่งกฎหมาย ?
               คำตอบที่ได้ก็คงจะมีเพียงไม่กี่คำตอบ อาทิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ร.บ.ร ะ เ บีย บ บ ริห า ร ร า ช ก า ร เ มือ ง พัท ย า พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ร.บ.กำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
            ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึง พ.ร.บ.เฉพาะ อีกหลาย ๆ ฉบับที่ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ก็คิดว่าคงจะมีน้อยคนนักที่รู้จักเข้าใจ และเข้าถึงเจตนารมณ์และสาระสำคัญของ“พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”กฎหมายฉบับนี้ สำคัญและจำเป็นอย่างไรที่ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่นควรจะต้องทำความรู้จัก... เหตุก็เพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการออกคำสั่งทางปกครอง (ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น ในฐานะผู้ใช้อำนาจทางปกครอง จึงหมายรวมเป็น “องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง” ในกรณีนี้ด้วย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554. 176 หน้า.
1. กฏหมายปกครอง. 2. การปกครองท้องถิ่น – กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
I. ชื่อเรื่อง 342.59306
ISBN 978-974-449-609-6

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง