หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ

หัวเรื่อง : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ

โดย ผศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ
           รายงานการศึกษาเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ” ฉบับนี้ เป็นการนำรายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษากฎหมายต่างประเทศ และรายงานวิจัย เรื่อง การกระทำที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง (Political-motivated act) ซึ่งมุ่งศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับการแยกตัวผู้กระทำความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ออกจากผู้กระทำความผิดโดยมีเจตนาที่จะกระทำความผิดนั้นอย่างแท้จริง มาเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์ว่าในต่างประเทศหากจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองแล้ว จะมีการบัญญัติอะไรบ้างภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนและนำมาเป็นกรณีศึกษาสำหรับการร่างกฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดองในประเทศไทย นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาวิจัยยังได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความปรองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนิยามคำว่า “การกระทำที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง” ด้วยและที่สำคัญรายงานการศึกษาฉบับนี้ยังได้รวบรวมและเปรียบเทียบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองที่เคยมีการเสนอในประเทศไทยทั้งหมดมาประกอบไว้ด้วย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษาในต่างประเทศ.--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
154 หน้า.
1. กฎหมายกับสังคม. I. ภูมิ มูลศิลป์. II. ชื่อเรื่อง.
320.9416
ISBN : 978-974-449-986-8

จัดพิมพ์โดย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-1419598 โทรสาร 02-1438177
http:www.kpi.ac.th

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง