หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย

หัวเรื่อง : กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย

ชื่อเรื่อง - กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย
ผู้แต่ง - ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
จำนวนหน้า - 80 หน้า
จัดพิมพ์โดย - ส เจริญ การพิมพ์
ราคา - 54 บาท
            ทางสถาบันพระปกเกล้าได้เล็งเห็นรื่อง"กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย" ว่ามีความสำคัญมากจึงหยิบเรื่องนี้มาทำหนังสือ ในหนังสือกล่าวถึงความหมายของกฎมณเฑียรบาลว่าหมายถึงอะไรและเกิดคำนี้ขึ้นได้อย่างไร และบอกขอบเขตของกฎมณเฑียรบาลมีกี่ด้านและในแต่ละด้านมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดและความสำคัญทางกฎหมายของกฎมณเฑียรบาลว่ามีอะไรบ้าง

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง